AKTUALITY Potřebujete poradit ?606 063 140

Accomodation booking :

 

Vyhrazujeme si právo změnit druh pokoje podle počtu obsazených lůžek.
We reserve the right to change the room type, the number of occupied beds.

 Přijímáme tyto platební karty / accept:

            

 

​Recepce je otevřena od 16 do 20 hodin. 
Ubytování od 20 do 22 hodin je možné pouze po předchozí dohodě za příplatek 200,- Kč.
Ubytování po 22 hodině není možné.

Hosté v penzionu jsou povinní dodržovat ubytovací řád: http://www.penzionexpanze.cz/cs/horni-menu/provozni-rad/

Směrnice pro nakládání s osobními daty : Podminky zpracovani osobnich udaju [PDF]

V případě jakékoliv změny či dotazu nás kontaktujte e-mailem na info@penzionexpanze.cz nebo telefonicky na 605704908.

Svou rezervaci můžete upravit či zrušit on-line na našich webových stránkách www.penzionexpanze.cz v liště "Rezervace" záložka "Moje rezervace".

 

Snídaně  /  Breakfast

Pondělí - Pátek (Mo - Fr)    7:30 - 9:00
Sobota - Neděle, svátky  (Sa - Su)   8:00 - 10:00

  • snídaně podáváme formou bufetu, který obsahuje pečivo, chléb, šunka, suchý salám, tvrdý sýr, máslo, pomazánka, zelenina, vejce (volská oka nebo natvrdo) , jogurt, lupínky, müssli, marmelády, med, nutela, něco sladkého, káva, čaj, džus, mléko, sezónně pak ovoce a další pochutiny. Při větším počtu snídaní ohříváme párky.

 

Odesláním rezervačního formuláře souhlasíte s obchodními a storno podmínkami, které jsou uvedeny níže.

 

Obchodní a storno  podmínky


 1. Smluvní strany


Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem ubytovacího zařízení PENZION EXPANZE, kterým je Ivo Plecháč (dále jen ubytovatel) se řídí ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách.
Ubytovatel si vyhrazuje právo uvést ve svých prodejních materiálech i jiné podmínky a informace, které mají přednost před těmito podmínkami.


2. Ceny a jejich změny


Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.).
Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v potvrzení rezervace či emailové nabídce (dále jen voucher).
 

3. Služby, změny sjednaných služeb a cen


Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru.
Údaje v prezentačních materiálech mají informativní charakter a nemají vliv na obsah smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a ubytovatelem.
Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.
Takovéto změny je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však 7 dní před poskytnutím první služby.
Nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami, je oprávněn bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit.
Zároveň obdrží zpět celou zaplacenou částku za pobyt.
Zákazníkovi nevzniká zároveň právo na žádné další náhrady.


4. Zrušení pobytu zákazníkem, změna rezervace, náhradníci


Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s ubytovatelem kdykoliv před příjezdem.
Zrušení pobytu vyžaduje písemnou formu (postačí i forma elektronická s doručenkou).
Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas doručení písemného oznámení (přečtení emailu dle doručenky).
Stornopoplatky se účtují za každého účastníka při stornu:
 

► 3 a méně dní před poskytnutím první služby    -    cena za první noc

► při nedojezdu (nenastoupení na pobyt) nebo při stornu v den nástupu    -    100% z ceny objednaných služeb


U větších skupin (od 10 osob) mohou být sjednány individuální storno poplatky.

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma.
Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich
vzniku.
Pokud odstoupí zákazník od smlouvy z výše uvedených důvodů, vyúčtuje mu ubytovatel pouze storno poplatek ve výši
10% z ceny objednaných služeb a případně další skutečně vzniklé náklady.

Vyúčtování a vrácení uhrazené částky klientem snížené o storno poplatky provede ubytovatel nejpozději do 30 dnů od
nahlášení storna.


5. Zrušení pobytu ze strany ubytovatele


Ubytovatel je oprávněn pobyt zrušit, je-li uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo, či utrpí-li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy (vytvoření rezervace) předvídat.
Zrušení pobytu je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však 7 dní před poskytnutím první služby.
V tomto případě obdrží zákazník peníze za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu v plné výši zpět.
Zároveň nemá zákazník nárok na žádné další náhrady.


6. Reklamace


Zákazník je povinen své námitky na kvalitu poskytovaných služeb a požadavky neprodleně oznámit.
V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo v průběhu pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě.
Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.


7. Platnost


Tyto "Všeobecné obchodní podmínky" platí pro účastníky pobytu v:

PENZION EXPANZE
Husova 155, Jaroměř55101
 

Vstupují v platnost dne 1.9.2012 a účinnosti nabývají v okamžiku odesláním elektronické rezervace z internetových stránek, či jejich potvrzením v e-mailové poště.